Expandera
Bli medlem  Logga in  

Vad gör en folkhälsovetare?

Folkhälsovetaren förväntas kunna initiera, planera, leda, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande insatser på såväl samhälls-, organisations- som grupp- och individnivå inom privata företag, organisationer, kommuner och landsting.

Folkhälsovetaren arbetar vanligen i landsting eller kommuner för att förebygga sjukdom och främja hälsan hos invånarna. Arbetet spänner över ett brett område. Hur folkhälsoarbetet är upplagt varierar i landstingen och kommunerna. I kommunen kan arbetet ledas av ett folkhälsoråd, där folkhälsovetaren ingår. Det kan vara rådets eller folkhälsovetarens uppgift att kartlägga och analysera befolkningens hälsa för att sedan utarbeta och genomföra en handlingsplan för folkhälsoarbetet. Vilka områden man ska inrikta sig på beror på vilka problem som finns lokalt. Folkhälsovetaren arbetar med att initiera, samordna och stödja verksamheter och projekt med koppling till folkhälsan. Oftast är det dock andra som utför det praktiska arbetet, exempelvis sjuksköterskor, dietister, pedagoger, hälsoutvecklare eller idrottspedagoger.

Folkhälsovetaren kan samverka med bland annat politiker, förvaltningschefer, skolsköterskor, vårdpersonal, fritidsledare och socionomer om områden som är viktiga för folkhälsan. Det kan gälla områden som kost, motion, tobak- och alkoholfrågor men också demokrati, gemenskap, delaktighet, naturens och kulturens inverkan på hälsan.

En del kommuner har som mål att skapa en trygg och säker miljö för invånarna. Här kan man samverka med till exempel brandförsvar, polis eller trafikplanerare. Folkhälsovetaren kan ordna informationsmöten, delta i arbetsgrupper och projekt för att förebygga brott, skador och olycksfall.

För att barn och ungdomar ska få en bra uppväxtmiljö kan man samarbeta med socionomer för att stödja föräldrarna. Man ordnar exempelvis studiecirklar eller föreläsningar om föräldraskap. Man kan också arbeta för att det ska finnas fritidsverksamhet för barn och ungdomar, till exempel sportlovsaktiviteter, och stöd till barn med särskilda behov.

Stress och mobbning i arbetsmiljön är faktorer som är negativa för människors hälsa. En folkhälsovetare kan verka för friskvård och stresshantering i företag. Det förekommer också att man informerar och utbildar på arbetsplatser och i skolor om hur man förebygger och hanterar mobbning.

Att samarbeta med förvaltningar och personalgrupper, företag, intresseorganisationer och föreningar är nödvändigt för att få till stånd och driva projekt och aktiviteter. Arbetet som folkhälsovetare handlar mycket om information, samordning och organisation. Man föreläser och utbildar till viss del själv, men anordnar även informationsmöten och utbildningsdagar där olika experter deltar. I jobbet ingår att skriva informationsbrev, protokoll och rapporter.

I landstingen har folkhälsovetare vanligen till uppgift att analysera befolkningens hälsa. Utifrån resultatet av analysen tar man initiativ till verksamheter, drar upp riktlinjer för och planerar folkhälsoarbetet i länet. Man kan ha ansvar för ett delområde, till exempel kostfrågor, inom arbetet i länet eller vara en resurs i kommunernas folkhälsoarbete.

Förutom i kommunerna kan folkhälsovetare även vara anställda i statliga myndigheter och privata företag.

Oftast förekommer titlar som folkhälsostrateg, folkhälsoplanerare/hälsoplanerare, folkhälsosamordnare och folkhälsoutvecklare. Innehållet i tjänsterna varierar delvis.

Hälsopedagoger och folkhälsopedagog arbetar med pedagogiska metoder främst mot individer och grupper. Många hälsopedagoger arbetar i större företag och organisationer och inom företagshälsovården.

En del väljer att bli egna företagare.

Senast ändrad 2011-12-01
Dela